Käyttöhuoneet – miksi niitä tarvitaan?

21.4.2022
Mirka Haili

Käyttäjien rankaisemiseen perustuva huumausainepolitiikka on kääntymässä enemmän haittojen vähentämiseen keskittyvään työhön.

Käyttöhuoneet tai käyttötilat ovat valvottuja paikkoja, joissa huumausaineita voi käyttää terveydenhuollon ammattilaisten ohjauksessa. Käyttöhuoneilla ehkäistään yliannostuksen riskiä, helpotetaan hoitoon hakeutumista ja lisätään turvallisuutta kaduilla. Käyttötilojen henkilökuntaan kuuluu terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi usein myös sosiaaliohjaajia.

Suomi ja Ruotsi ovat ainoita pohjoismaita, joissa ei vielä ole huumausaineiden käyttötiloja. Tällä hetkellä käyttötiloja löytyy Euroopassa kahdeksasta maasta, noin 90 kappaletta.

Käyttötiloissa on mahdollista saada puhtaita käyttövälineitä ja palveluohjausta. Tilat mahdollistavat kaikkien palveluiden ulkopuolella olevien henkilöiden avunsaannin. Ne lisäävät myös kaupunkiympäristön turvallisuutta ja siisteyttä, kun esim. käyttövälinejätettä kaduilla saadaan vähennettyä. Käyttötilojen avulla saadaan vähennettyä myös pitkäaikaisesta huumausaineiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä haittoja.

THL suosittelee käyttötilakokeilua Suomeen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut suosituksensa käyttötilakokeilusta Suomeen. Suositus on yksi seitsemästä huumekuolemien ehkäisyyn liittyvistä suosituksista. Käyttöhuoneet eivät vastoin yleistä käsitystä ole lisänneet huumeiden käyttöä. Ne mahdollistavat turvallisemman pistotekniikan ja ensiavun yliannostustilanteissa.

Päihdehuoltolaissa määritellään, että kunnan on järjestettävä helposti saavutettavissa olevia, asiakkaan itsenäiseen suoriutumiseen perustuvia päihdepalveluja, joita kunnan tarve edellyttää. Meidän näkemyksemme on, että huumausaineiden käyttötilat vastaisivat juuri tätä, sillä niihin on helppo hakeutua, niissä asiakas saa tarvittavaa apua ja tukea, ja niillä pyritään edistämään asiakkaan terveyttä ja turvallisuutta.

Käyttöhuoneet tukevat arvokasta ja inhimillistä kohtaamista

Käyttöhuoneet tukevat myös asiakkaan arvokkaaseen ja inhimilliseen kohtaamiseen liittyvää periaatetta, sillä niissä asiakkaan on mahdollista asioida ilman pelkoa leimaantumisesta tai rangaistuksesta, hygieenisissä ja turvallisissa olosuhteissa, arvokkaasti.

”Huudikoutsille tärkeitä ominaisuuksia ovat asiakkaan kunnioitus ja arvokas kohtaaminen. Kenenkään ei pitäisi joutua käyttämään päihteitä syrjäisissä, epähygieenisissä oloissa, vaan jokainen ansaitsee inhimillisen kohtelun. Siksi kannatan käyttöhuoneiden avaamista.” -Huudikoutsi

LÄHTEET:

Tukea, turvaa ja terveyttä – Kansalaisaloite valvotuista käyttötiloista huumeita käyttäville.

”THL suosittelee huumeiden käyttöhuonekokeilua – STM:n mukaan käyttöhuoneista ei ole odotettavissa lainsäädäntöä tällä hallituskaudella”. Helsingin Sanomat, 2022. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008577409.html

Päihdehuoltolaki 3-6§.

Huumeiden käyttöhuoneet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/huumeet/huumetutkimus/huumetyota-meilla-ja-maailmalla/huumeiden-kayttohuoneet

Tekstin ovat kirjoittaneet Huudikoutsi Sanna ja sosionomiopiskelija Sonja.

Käytämme evästeitä. Tietosuojaseloste Salli
Tietosuoja